“𝐊𝐢𝐦 𝐂𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐡𝐢𝐞̂𝐧 – 𝟑𝐄𝐗 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐆𝐈𝐀 𝐭𝐚̣𝐢 hnsg

Kim cương thiên nhiên độ sạch VS

Giác cắt đa dạng Round

Size 5.4mm-6.3mm

Giá chỉ từ 12.xxx

‼️ GlÁ Ư.U Đ.Ã.I Chưa từng có tại hanhnguyensg

 

kim cương

facebook-icon
phone-icon